›  Volba

Zkušební doba

Zkušební doba

V pracovní smlouvě lze také sjednat zkušební dobu (§ 31 ZP), která činí tři měsíce, pokud nebyla dohodnuta zkušební doba kratší. Pokud by byla sjednána zkušební doba delší než tři měsíce, nebylo by její sjednání pouze z tohoto důvodu neplatné, zkušební doba by však činila jen tři měsíce. Zkušební doba musí být sjednána písemně a pouze v rámci uzavírané pracovní smlouvy, jinak je její sjednání neplatné. Rovněž neplatné je její dodatečné sjednání po termínu nástupu do práce, případně její dodatečné prodlužování.

K platnému sjednání zkušební doby tedy může dojít jen v případě, kdy k založení pracovního poměru došlo na základě písemně uzavřené pracovní smlouvy, v níž je zkušební doba sjednána, tj. v případech, kdy pracovní smlouva je písemně uzavřená (oběma účastníky podepsaná) nejpozději v den, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce (den vzniku pracovního poměru). Jestliže by pracovní smlouva byla vyhotovena písemně později než v den nástupu zaměstnance do práce, vznikl již pracovní poměr na základě ústně uzavřené pracovní smlouvy, dodatečné písemné vyhotovení pracovní smlouvy má v takovém případě jen povahu písemného potvrzení o obsahu ústně uzavřené pracovní smlouvy, a proto v takovém případě nemůže být platně sjednána zkušební doba. Zkušební doba nemůže být platně sjednána zpětně poté, co již vznikl pracovní poměr, nebo v jeho průběhu, například v rámci dohody o změně pracovní smlouvy.

Doba překážek v práci, pro které zaměstnanec nemůže během zkušební doby konat práci, se započítává do zkušební doby v rozsahu nejvýše deseti pracovních dnů, doba od jedenáctého dne překážek v práci se tedy do zkušební doby nezapočítává. Zkušební dobu lze dohodnout i při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, od 1. ledna 2001 lze zkušební dobu sjednat i se zaměstnanci, kteří jsou chráněni zákazem sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

Zdroj: MPSV.cz