Domovská stránkaCentrum kariéry Vznik pracovního poměru Doba trvání pracovního poměru
 
›  Volba

Doba trvání pracovního poměru

Doba trvání pracovního poměru

Pracovní poměr se sjednává pracovní smlouvou zpravidla na dobu neurčitou, to znamená, že žádnému z účastníků pracovněprávního vztahu není při uzavírání pracovní smlouvy známo, kdy tento pracovní poměr má skončit. Pokud není v pracovní smlouvě výslovně určena doba trvání pracovního poměru, nebo jestliže v pracovní smlouvě nebo při její změně nebyly splněny podmínky pro platné sjednání pracovního poměru na dobu určitou, považuje se pracovní poměr za sjednaný na dobu neurčitou (§ 30 ZP).

Pracovní smlouvou lze sjednat i pracovní poměr na dobu určitou.Pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat:
  • s absolventy středních a vysokých škol, odborných učilišť a učilišť vstupujícími do pracovního poměru na práci odpovídající jejich kvalifikaci. Absolventem se rozumí zaměstnanec, jehož celková doba zaměstnání v pracovním nebo obdobném poměru nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) dvou let, přičemž se do této doby nezapočítává doba vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby nahrazující tuto službu, doba mateřské a rodičovské dovolené,

  • s mladistvými,

  • se zaměstnanci, o nichž to stanoví kolektivní smlouva.  • Avšak i tyto zájemce lze do pracovního poměru na dobu určitou přijmout, ovšem za podmínky, že sami písemně požádají zaměstnavatele o sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

    Doba trvání pracovního poměru může být v pracovní smlouvě určena buď uvedením konkrétního data, určitého časového období (počtem dnů, týdnů, měsíců nebo roků) anebo jiným, dostatečně určitým způsobem.Pokud má být pracovní poměr sjednáván na dobu zástupu určitého zaměstnance nebo zaměstnankyně v souvislosti s jejich dlouhodobější nepřítomností v práci, například na dobu čerpání mateřské (rodičovské) dovolené, bude zpravidla účelné dobu trvání pracovního poměru nevymezovat konkrétním datem nebo časovým obdobím, ale tak, že doba trvání pracovního poměru bude vymezena na dobu návratu příslušného zaměstnance (zaměstnankyně) zpět do práce po skončení té překážky v práci, v souvislosti s níž je pracovní poměr na dobu určitou se zastupujícím zaměstnancem sjednáván.

    Zdroj: MPSV.cz