Domovská stránkaCentrum kariéry Vznik pracovního poměru Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru
 
›  Volba

Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru

V souvislosti s uzavíráním pracovního poměru musí zaměstnavatel respektovat některé povinnosti, stanovené zákoníkem práce, popřípadě vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a v určitých případech musí zaměstnavatel vycházet z příslušných právních předpisů již v souvislosti s uskutečňování záměru obsadit volné pracovní místo (zejména případy, kdy právní předpis stanoví pro obsazení určitého místa výběrové řízení a stanoví pravidla pro toto řízení).

Z hlediska povinností vyplývajících ze zákoníku práce jde zejména o povinnost zaměstnavatele
1./ před uzavřením pracovní smlouvy seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly a s pracovními a platovými podmínkami, za nichž má práci konat,
2./ v případech stanovených orgány státní zdravotní správy zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce. Jde zejména o lékařské prohlídky, jejichž provádění vymezují směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, registrované v částce 2/1968 Sb., v platném znění. Z těchto směrnic vyplývá povinnost zaměstnavatele vyžádat si před nástupem zaměstnance do práce posudek o pracovní způsobilosti zejména u
 • všech zaměstnanců přijímaných zaměstnavateli, u nichž je závodní zdravotní zařízení
 • mladistvých,
 • občanů se změněnou pracovní schopností,
 • všech ostatních zaměstnanců, kteří jsou přijímáni k výkonu práce, pro kterou jsou podle směrnic předepsány preventivní lékařské prohlídky (u zaměstnanců, kteří mají vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví spoluzaměstnanců nebo obyvatelstva, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost).


 • Lékařský posudek je pro zaměstnavatele závazný, při rozhodování o přijetí zaměstnance a při sjednávání druhu práce je zaměstnavatel povinen postupovat v souladu s tímto posudkem, respektovat již při jednání o sjednávání pracovního poměru zásadu rovného zacházení, zákaz diskriminace a zneužívání práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, v případě, kdy je uzavírán pracovní poměr s mladistvým, tj. osobou mladší 18 let, si vyžádat k uzavření pracovní smlouvy vyjádření zákonného zástupce mladistvého; nesplnění této povinnosti nezakládá neplatnost takto uzavřené pracovní smlouvy, takový postup je však porušením povinností vyplývajících ze ZP a jako takový může být sankcionován příslušným úřadem práce.

  Z hlediska povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů jde zejména o povinnost zaměstnavatele vyplývající ze

  zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (tzv. lustrační zákon), tj. v případě, že by uchazeč o volné pracovní místo měl vykonávat funkci obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním u zaměstnavatele, na kterého se tento zákon vztahuje, si vyžádat předložení dokladů o splňování předpokladů pro výkon takové funkce (zákonem požadovaného osvědčení a čestného prohlášení),

  zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, jestliže by uchazeč o volné pracovní místo měl vykonávat činnosti, při nichž je nezbytné seznamovat se s utajovanými skutečnostmi a je požadovaná bezpečnostní prověrka (zejména povinnost zaměstnavatele takovou osobu předem seznámit s podmínkami a způsobem provedení bezpečnostní prověrky, informovat ji o zásadách ochrany utajovaných skutečností, jejích právech, povinnostech a následcích porušení ochrany utajovaných skutečností, a vyžádat si její písemný souhlas s provedením bezpečnostní prověrky).

  V případech, kdy právní předpisy stanoví jako předpoklad pro výkon určité činnosti podmínku bezúhonnosti, dokládanou výpisem z Rejstříku trestů, je třeba si vyžádat jeho předložení před uzavřením pracovní smlouvy.

  Vlastní postup při sjednávání pracovního poměru, pokud nejde o plnění některých zákonných povinností při jeho sjednávání, pracovněprávní předpisy nevymezují, bližší úprava může být obsažena v pracovním řádu. Zpravidla půjde o to, aby si zaměstnavatel opatřil dostatek informací a podkladů potřebných pro rozhodnutí o uzavření pracovní smlouvy s konkrétním uchazečem o volné pracovní místo, aby mohl být sjednán pracovní poměr v souladu se zájmy obou jeho budoucích účastníků (například jeho sjednání na dobu určitou, se zkušební dobou, na kratší pracovní dobu, současné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti apod.), a aby si zaměstnavatel opatřil též informace a podklady nezbytné k plnění zákonných povinností, které pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů v souvislosti se vznikem, trváním a skončením pracovního poměru (například povinností vyplývajících z daňových předpisů, předpisů o veřejném zdravotním pojištění, důchodovém pojištění, nemocenském pojištění apod.).

  K získání těchto údajů slouží zejména osobní dotazník a potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), potřebné informace (a to vzájemně) lze v rámci přijímacího řízení získat z pohovoru s uchazečem o volné pracovní místo, podle okolností lze provést odpovídající formou i ověření některých požadovaných znalostí a dovedností.

  Nejpozději při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen
 • s pracovním řádem platným u zaměstnavatele (§ 82 ZP),
 • s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 273 ZP), jež musí při své práci dodržovat,
 • s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy zaměstnavatele.


 • Zdroj: MPSV.cz