Domovská stránkaCentrum kariéry Vyhody ZPS Možnost čerpání dotací při vytvoření tzv. „společensky účelného pracovního místa“(SÚPM)
 

Možnost čerpání dotací při vytvoření tzv. „společensky účelného pracovního místa“(SÚPM)

Možnost čerpání dotací při vytvoření tzv. „společensky účelného pracovního místa“(SÚPM)

Zaměstnávání osob se ZPS resp. ZPS s TZP je podporováno v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) jejímiž realizátory jsou místně příslušné úřady práce.
Tato podpora představuje možnost čerpání dotací sloužících k vytvoření takzvaného „společensky účelného pracovního místa“ (SÚPM), jehož účelem je zvýšení šance uplatnění na trhu práce pro tzv. obtížně zaměstnatelné uchazeče, kteří jsou ohroženi na trhu práce.
Ohrožením se rozumí dlouhodobá nezaměstnanost, nebo například zdravotní handicap nějakým způsobem omezující možnost pracovního uplatnění.
U uchazečů se ZPS resp. ZPS s TZP není tedy zpravidla nutná dlouhodobá registrace v evidenci příslušného ÚP, aby mohli být považováni za obtížně uplatnitelné na trhu práce.
Smysl dotací na SÚPM je finanční krytí zvláštních výdajů spojených s tvorbou nového pracovního místa přizpůsobeného specifickým potřebám zaměstnance se ZPS (odstranění architektonických bariér, vybavení pracovního místa pomůckami, které umožňují odstranění zdravotního handicapu při výkonu práce, ale i nákup běžného vybavení, které bude nový zaměstnanec se ZPS při výkonu své práce používat). Další možností je finanční krytí období, kdy nový zaměstnanec ještě není vzhledem k jeho specifickým omezením schopen podávat plný pracovní výkon (dotace na mzdu až do výše 100% navržené hrubé mzdy, po dobu maximálně dvou let). Většinou je procento nižší a doba kratší – závisí to na příslušných ÚP, které tuto informaci zveřejňují na svých webových stránkách, nebo je možné se přímo zeptat na jejich odděleních aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

Důležité je, že ÚP z pochopitelných důvodů sledují, jestli je pracovní místo skutečně nově vytvořené (nelze propustit zaměstnance, nahradit ho zaměstnancem se ZPS a čerpat dotace).
Úřady práce zpravidla vyžadují, aby s novým zaměstnancem se ZPS byla uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou (zkušební doba je přípustná).
Uveďme typický výčet podmínek, které uvádějí úřady práce jako nutné pro tvorbu SÚPM. Účel a charakteristika vytváření společensky účelných pracovních míst (SÚPM) je vymezena § 5 zákona č. 9/1991 Sb. Poskytování finančního příspěvku je upraveno vyhláškou MPSV ČR č. 35/1997 Sb.

SÚPM se rozumí:

• nové pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje na základě písemné dohody s ÚP na dobu minimálně dvou let a je obsazováno uchazeči o zaměstnání a doporučenými úřadem práce, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění. Za nové SÚPM se považuje nové pracovní místo u zaměstnavatele v oboru jeho činnosti vzniklé navýšením početního stavu zaměstnanců;
• doporučení uchazeči o zaměstnání musí být přijati do pracovního poměru na základě uzavřené dohody zpravidla na dobu neurčitou podle zákoníku práce a navazujících předpisů;
• případné dohody o poskytnutí finančního příspěvku mohou být uzavírány jen na základě písemně podaného návrhu (žádosti) na předepsaných formulářích ÚP, před přijetím uchazeče do zaměstnání;
• navrhovatel (žadatel) při podání žádosti prokazuje, že nemá dluhy vůči státu a plní všechny povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů (daňové nedoplatky, dluhy na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění);
• nelze souběžně pro totéž pracovní místo poskytnout finanční příspěvek na náklady zřízení nového pracovního místa (investice) a finanční příspěvek ke mzdovým nákladům.

ÚP může případný finanční příspěvek poskytnout ve formě:

a) návratné finanční výpomoci (maximálně však 80 000 Kč na 1 SÚPM)
b) dotace na úhradu mezd (platů); příspěvek může být poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění
c) dotace na úhradu úroků z úvěrů
d) jinou účelově určenou dotaci ( maximálně však 80 000 Kč na 1 SÚPM)

Nejvyužívanější možnosti finančního příspěvku ze strany ÚP na zřízení SÚPM
Případné finanční příspěvky na zřízení SÚPM jsou přiznávány podle aktuálně platných kritérií příslušného úřadu práce pro poskytování finančních příspěvků APZ či podmínek příslušného výběrového řízení. Na tyto příspěvky nevzniká nárok automaticky, ÚP je nemusí přiznat.

1) finanční dotace ke mzdovým nákladům nového zaměstnance
• lze přispívat na mzdové náklady uchazeče o zaměstnání doporučeného úřadem práce, kterého zaměstnavatel přijme po podpisu dohody s ÚP do pracovního poměru na nové SÚPM na dobu neurčitou;
• dotace se vyplácí po dohodou stanovenou dobu zpětně za stanovené období (zpravidla za čtvrtletí);
• výše a doba poskytování dotace je závislá zejména na míře ohrožení uchazeče o zaměstnání na trhu práce a navržené mzdy ze strany zaměstnavatele;
• dotace se poskytuje maximálně do výše skutečné hrubé mzdy, přičemž musí být dodržena minimální výše mzdy uvedená v žádosti (obvyklá v dané profesi v tomto regionu);
• úřad práce poskytne zaměstnavateli dohodnutou dotaci na mzdové náklady po předložení (ve stanoveném termínu) úplného a správného měsíčního vyúčtování mezd vyplacených zaměstnavatelem zaměstnanci umístěnému na dohodnutém místě. To vše za předpokladu plnění závazků vyplývajících z uzavřené dohody.

2) finanční příspěvek na náklady přímo související se zřízením SÚPM

• zaměstnavatel se zaváže po podpisu smlouvy s ÚP zachovat nové SÚPM po dobu nejméně dvou let a obsazovat je v té době pouze uchazeči o zaměstnání doporučenými úřadem práce; pracovní poměr by měl být uzavřen na dobu neurčitou;
• výše finančního příspěvku je závislá na míře ohrožení uchazeče o zaměstnání či skupiny uchazečů o zaměstnání, pro kterou je SÚPM vytvářeno, na trhu práce; v současné době může činit nejvýše 80 000,- Kč na jedno zřizované pracovní místo v závislosti na předpokládaných nákladech bezprostředně souvisejících s jeho zřízením, maximálně však zpravidla 75 % skutečných nákladů (v případě zřizování většího počtu SÚPM může být požadována spoluúčast zaměstnavatele na nákladech až do výše 40 %);
• finanční příspěvek na zřízení SÚPM může mít formu návratného finančního příspěvku nebo návratného finančního příspěvku s možností změny na dotaci nebo formu dotace;
• zaměstnavatel se ve všech případech musí podílet na nákladech na zřízení místa ve stanovené výši (toto prokáže doklady a jejich zavedením v účetnictví);
• finanční příspěvek může být poskytnut na pořízení hmotného či nehmotného majetku bezprostředně souvisejícího se zřízením SÚPM, ne však na provozní či režijní materiál, zboží, mzdy, úhradu DPH a na pořízení hmotného či nehmotného majetku formou leasingu apod.;
• náklady na zřízení nového SÚPM, (uvedené v dohodě), mohou vzniknout (být vynaloženy) až po podpisu smlouvy, tyto náklady musí zaměstnavatel (žadatel) ve stanovené lhůtě doložit a musí je prokazatelně zavést do svého účetnictví;
• úřad práce uhradí zaměstnavateli dohodnutou finanční výpomoc po doložení určených dokladů ve stanovené lhůtě za předpokladu plnění podmínek dohody;

Postup vyřízení

• zaměstnavatel ohlásí úřadu práce na základě zákona č. 1/91 Sb. § 19 volné pracovní místo s jeho charakteristikou
• přihláška - žádost o poskytnutí finančního příspěvku APZ se podává na místně příslušný úřad práce dle svého sídla resp. místa zřízení SÚPM; v případě, že zaměstnavatel předpokládá obsadit SÚPM s dotací na mzdu uchazečem o zaměstnání z jiného okresu, kontaktuje úřad práce, u kterého je uchazeč evidován;
• oddělení aktivní politiky zaměstnanosti po posouzení včetně případného doplnění a prověření všech podstatných skutečností předloží přihlášku - žádost komisi úřadu práce pro APZ, která ji projedná a v případě kladného vyjádření ji postoupí ke schválení vedení úřadu práce; celé vyřizování přihlášky - žádosti až po její schválení trvá zpravidla od dvou do čtyř týdnů;
• úřad práce zpravidla provádí monitorovací návštěvy u žadatele, příp. si vyžádá doplňující informace včetně informací z jiných zdrojů, např. obce v místě podnikání;
• přihláška - žádost je vyřízena až po schválení vedením úřadu práce, pak teprve může dojít k sepsání dohody mezi zaměstnavatelem a úřadem práce;
• na základě schválené přihlášky - žádosti zaměstnavatele provede odbor zprostředkování úřadu práce výběr vhodných uchazečů dle podmínek dohody a potřeb zaměstnavatele, ten posléze vybere uchazeče o zaměstnání, kterého přijme na vytvářené nové pracovní místo;
• uchazeč o zaměstnání doporučený úřadem práce může být zaměstnavatelem (žadatelem) přijat do pracovního poměru až po podpisu dohody o zřízení SÚPM s úřadem práce.


Pokud Vás naše informace zaujala, jste firma působící v Moravskoslezském kraji a máte zájem o osobní konzultaci, která by mohla objasnit potenciál uplatnění zrakově postižených na Vašich pracovištích, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na adrese:
martin.labisch@kafira.cz, pan Mgr. Martin Labisch - sdružení Kafira.

Velmi si vážíme každé firmy, která rozšíří řady zaměstnavatelů spolupracujících v různé míře na zlepšení situace zrakově postižených spoluobčanů na trhu práce.