Rychlá příprava na pohovor

Jak se připravit na pohovor
Výběrový pohovor je oboustrannou záležitostí jak pro tazatele (organizaci, personální agenturu), tak pro uchazeče. Nevybírá si pouze firma uchazeče, ale i uchazeč firmu, ve které by chtěl pracovat, se kterou by se mohl identifikovat. Proto je dobré si ještě před pohovorem zjistit veškeré dostupné informace o firmě, ve které se ucházíme o práci, o obsazované pozici, podnikové kultuře, strategii firmy atd. Jak se dozvědět potřebné informace o firmě? Například z firemních webových stránek, z obchodního rejstříku, podnikových časopisů, z denního tisku (rešeršní služba), z kontaktu se zástupci organizace či stávajícími zaměstnanci, od známých atp. Získané informace si můžete doplnit nebo ověřit při předběžných (průzkumných) pohovorech nebo telefonických rozhovorech se zástupci firmy či s konzultanty personálních agentur. Před pohovorem je také dobré projít si znovu životopis, který jste firmě, nebo konzultantovi dali k dispozici. Pokud v něm máte časové mezery, je dobré si předem připravit odpovědi na to, co jste v těchto obdobích dělali.

Pohovor má z pohledu uchazeče následující fáze:
Zahájení rozhovoru – v této fázi vám nehrozí žádný střet. Pokládané otázky většinou nesouvisejí s obsazovaným místem. Slouží k navození atmosféry, k uvolnění napětí a nervozity. Nejběžnější jsou dotazy na cestu na pohovor, na zajímavosti dne atd. Zkuste se uvolnit, prohlédnout si prostředí a seznámit se s tazatelem.

Jádro pohovoru je stěžejní částí interview. V této fázi s vámi bude tazatel probírat detailně jednotlivé okruhy týkající se vašeho vzdělání, rodinného zázemí, profesní kariéry a dalšího vzdělávání, zájmů a koníčků, osobních cílů, motivace, znalosti firmy a jejích výrobků atd. Při zodpovídání otázek hovořte jasně, srozumitelně a systematicky. Neponořujte se příliš do hloubky, mohlo by se stát, že ztratíte kontext. Pokud bude tazatel chtít znát detaily, jistě se vás zeptá. Rozhodně nepůsobí dobře kritika (negativní a neobjektivní) vašeho předchozího zaměstnavatele nebo nadřízeného. Nezapomeňte na to, že kritika může být i pozitivní.
Možná, že zrovna jenom vám nevyhovoval styl vedení vašeho nadřízeného. Rozhodně se důkladně připravte na otázky typu:
 • Stručně popište Vaši současnou či poslední firmu a své postavení v příslušné organizační struktuře.
 • Jaké byly Vaše hlavní odpovědnosti?
 • Co považujete za svůj největší úspěch a neúspěch?
 • Jak byste charakterizoval/a svého nadřízeného a jak by charakterizoval on Vás?
 • Jaké největší konkurenty měla Vaše firma a jak je hodnotíte?
 • Jakého dalšího vzdělávání byste se chtěl/a v blízké budoucnosti zúčastnit a proč?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • Co víte o naší firmě?
 • V čem vidíte svůj přínos pro naši firmu?
 • Jakých 5 hlavních schopností, dovedností nebo vlastností musí mít člověk, aby uspěl na místě, o které se ucházíte? Na kolik % v jednotlivých bodech toto splňujete?
 • S jakými lidmi nejraději spolupracujete?
 • Jak byste formuloval své životní krédo?
 • Jak chcete spojit Vaše osobní cíle s případným získáním této pozice?


 • Ukončení rozhovoru – v této fázi probíhá zhodnocení a shrnutí informací jak tazatelem, tak uchazečem. Uchazeči je často dán prostor k doplňujícím dotazům a dohodnutí dalších administrativních kroků. Závěr rozhovoru by měl být takový, aby uchazeč odcházel s pocitem, že má za sebou dialog, nikoliv zkoušení.

  Pokud je jedním z požadavků pro vykonávání obsazované pozice znalost cizího jazyka, buďte připraveni na prověření vašich znalostí buď krátkým testem nebo cizojazyčnou konverzací při pohovoru. Připravte si před pohovorem odpovědi na případné otázky v požadovaném cizím jazyce.

  Jak reagovat na nepřátelské, stresující a diskriminující otázky?
  Často se stane, že budete dotázaní na záležitost, o které nechcete mluvit nebo která s prací vůbec nesouvisí (např. Jak staré máte děti? atp.). V tomto případě je důležité jak zareagujete. Není taktické rozčilovat se či striktně odmítnout odpovědět s odkazem na chybějící souvislost s prací, neboť dotaz může být položen záměrně, aby se projevilo, jak reagujete ve stresových podmínkách. Doporučuje se, zeptat se tazatele, proč se na to ptá a poté se rozhodnout, zda odpovědět či nikoliv. Příklady stresových otázek: Nepřipadáte si na tuto práci příliš mladý/starý? Co vše jste připraven/a udělat, abyste toto místo získal/a? Jak vyhodnotit pohovor?

  Po absolvování pohovoru je vhodné se v klidu zamyslet nad vlastním výkonem. Zhodnotit vystupování a prezentaci myšlenek, obsah a formu odpovědí. Řekli jste vše, co jste chtěli říci a odpověděli jste na vše, na co jste byli tázáni, jak jste zapůsobili na tazatele? Nyní se znovu zamyslete nad pozicí, o kterou máte zájem a jejích požadavcích. Odpovídají Vaše znalosti, schopnosti, dovednosti, kvalifikace, zkušenosti této pozici. Pokud ne, dokázali jste tazatele přesto přesvědčit, že jste tím pravým, koho hledá, že jste schopní a ochotní naučit se novým věcem? Zamyslete se také nad tím, zda zapadnete do firmy, zda Vám bude vyhovovat styl vedení, podniková kultura, zda opravdu chcete pracovat pro tuto firmu. Zkuste si udělat tabulku s vašimi plusy a mínusy. Promluvte si o průběhu pohovoru s vaším známým a požádejte ho objektivní zhodnocení.


  Autor: CV Market