Co je to.. mobbing

Co je to.. mobbing

(to mob - srocovat se, obtěžovat, dotírat, hromadně napadnout - angl. slovník)

Termín mobbing používal ve svých popisech chování zvířat také slavný etolog Konrad Lorenz, který jím popisoval "útok smečky na vetřelce, který vnikne do jejího teritoria".

O vskutku masové rozšíření tohoto pojmu ve světě se svými statěmi zasloužil profesor Hainz Leymann.


Mobbing je

"Systematické intrikování, šikanování, četné lumpárny - tedy psychoteror na pracovišti, který je iniciován a řízen kolegy případně nadřízeným (bossing) s cílem někoho poškodit - aktivním a trvalým tlakem po delší dobu - resp. způsobit určité osobě nějakou škodu" ("bossing" - když takto postupuje/postupují vedoucí).

Za mobbing tedy považujeme četné akce na pracovišti, které mohou takto postiženého znevážit a poškodit jeho pověst, snížit jeho sebeúctu či sebevědomí, či dokonce způsobit škody na jeho zdraví.

Následky mobbingu pak mohou sahat od četných psychosomatických symptomů a potíží až k sebepoškozování a sebevraždě.


Kolik to stojí?
Jediná oběť mobbingu stojí podnik cca 50 - 150.000 DM ročně, ve větších firmách dokonce až 300.000 DM za jediný rok.

Ztráty způsobené mobbingem přestavují pouze v Německu podle nejnovějších odhadů částku od 30 do 100 miliard marek! (5/98).

Za oběti mobbingu lze považovat 4-8% pracující populace...

Cca 20% sebevražd lze pokládat do přímé souvislosti s mobbingem!

Mobbing - nejčastější příčiny(10 hlavních spouštěčů)

 1. nedostatečná kvalifikace pro vedení lidí/ autoritářský styl vedení
 2. nízká schopnost vypořádat se s konfliktem
 3. permanentní tlak na zvyšování výkonů a snižování nákladů
 4. firemní kultura s nízkou úrovní etiky
 5. nedostatky ve vnitropodnikových strukturách
 6. strach před ztrátou zaměstnání (napjatá ekonomická situace)
 7. závist a "konkurenční vztahy" (konkurenční myšlení)
 8. podstatné rozdíly v míře příp. nedostatek tolerance
 9. destruktivní zacházení s chybami či omyly
 10. struktura osobnosti mobovaného


4 fáze mobbingu

Fáze 1. - Konflikty, první útoky, první schválnosti či drzosti, kupř. šíření pomluv, zadržování informací, které iniciuje "mobber", zatím ještě nikterak plánovitě.

Fáze 2. - Přechod k mobbingu - systematický psychoteror, kdy jsou již záměrně a plánovitě připravované (jednou nebo více osobami), ale i prováděné činnosti proti "oběti" s cílem ji poškodit.

Fáze 3. - Nezákonnosti, přehmaty a přestupky ze strany personálu a / nebo vedení společnosti - zde již dochází ke konkrétnímu napadání, ubližování nebo útokům (např. obvinění z duševní vyšinutosti atp.), nespravedlivým obviněním jako i cílenému pracovnímu přetěžování (příp. podceňování). Mobovaný je před vedoucími, personálem nebo dokonce u vedení označen jako "černá ovce", což samozřejmě vyvolá celou lavinu dalších přehmatů a křivd (důtka případně vyhrožování výpovědí). Samotnému procesu mobbingu se tím dostává jakéhosi schválení či požehnání od vedení společnosti a stává se tak zcela legální a oficiální formou chování či jednání.

Fáze 4. - Zavržení a vyloučení ze světa práce - cíle je dosaženo, oběť je vypuzena. Postižený/ná je nyní zlomen/a v celé struktuře své osobnosti a vykazuje v této fázi obvykle právě ty znaky chování, které ji byly od samého počátku (neoprávněně) vytýkány. (Princip vymývání mozku!) Zaměstnavatel se musí s tímto stavem vypořádat a dojde k nespravedlivému rozhodnutí (např. výpovědi).Formy chování a postupy, které lze považovat za mobbing
(dle Leymanna - min. 1x za týden po dobu min. 6 měsíců)

Kategorie I - útoky na možnost vyjádřit se příp. svěřit

 • nadřízený omezuje Vaše možnosti vyjádřit se (něco sdělit)
 • neustále jste přerušován/a
 • kolegové omezují Vaše možnosti se vyjádřit
 • jste terčem nadávek a křiku
 • Vaše práce je neustále kritizována
 • neustále je kritizován Váš soukromý život
 • jste vystaven "teroru po telefonu"
 • je vám ústně vyhrožováno
 • je Vám vyhrožováno písemně
 • je Vám upírán kontakt prostřednictvím znevažujících pohledů nebo gest
 • je Vám upírán kontakt prostřednictvím různých náznaků, aniž by vám to bylo řečeno přímo

Kategorie II - útoky na sociální vztahy

 • "nemluví se" s Vámi
 • nemáte možnost dotyčn-é/ho/ou oslovit
 • jste posazen/a do místnosti, která je daleko od Vašich kolegů
 • kolegům je "zakazováno" s Vámi mluvit
 • je s Vámi zacházeno, jako kdybyste byl/a "vzduch"

Kategorie III - útoky na Vaši pověst, úctu a vážnost

 • za Vašimi zády jsou o Vás šířeny "zlé řeči"
 • rozšiřují se o Vás pomluvy
 • zesměšňují Vás
 • jste v podezření, že nejste duševně zcela v pořádku
 • máte se prý nechat vyšetřit psychiatrem
 • dělají se vtipy a legrace na adresu Vašeho postižení
 • je napodobována Vaše chůze, hlas nebo gesta za účelem zesměšnit Vás či dělat si legraci na Váš účet
 • je napadáno Vaše politické či náboženské přesvědčení
 • je zesměšňován Váš soukromý život
 • je zesměšňována či znevažována Vaše národnost
 • nutí Vás vykonávat práce, která zraňuje Vaše sebevědomí
 • Vaše pracovní místo je znevažováno a hodnoceno nevhodným (zaujatým, předpojatým) způsobem
 • Vaše rozhodnutí jsou zpochybňována příp. nejsou brána vůbec v potaz
 • jste častován/a obscénními nadávkami či znevažujícími výrazy

Kategorie IV - útoky na kvalitu pracovního či osobního života

 • nedostáváte žádné pracovní úkoly
 • je Vám upírána činnost na pracovišti takovým způsobem,že si svoje pracovní úkoly ani nemůžete sám vymýšlet
 • dostáváte nesmyslné pracovní úkoly
 • dostáváte úkoly, které jsou hluboko pod úroveň Vašich dovedností a možností
 • dostáváte stále nové úkoly
 • dostáváte obtížně splnitelné úkoly
 • dostáváte úkoly, převyšují Vaši kvalifikaci s úmyslem, aby byla prokázána Vaše neschopnost či abyste se blamoval/a

Kategorie V - útoky na zdraví

 • jste nucen/a do práce, která poškozuje zdraví
 • je Vám vyhrožováno fyzickým násilím
 • je proti Vám použito lehčího násilí, abyste si to "lépe pamatoval/a"
 • jste tělesně zneužíván/a
 • jsou Vám způsobeny fyzické škody doma nebo na pracovišti
 • jste sexuálně obtěžovaná/ý (osahávání apod.)


Seznamy k vymezení a ohraničení tzv. mobbingu

Senzibilizace

 1. Jak hodnotíte klima či náladu Vašeho pracoviště (společnosti)?
 2. Jaká opatření činíte Vy, jaká opatření činí vedoucí (až po vrcholový management) pro zlepšení nebo udržení dobrého pracovního klimatu?
 3. Existují ve Vaší organizaci různé "klany" a "kliky? Jestliže ano, podle jakých zásad nebo charakterových vlastností se tvoří?
 4. Jaký mají tyto "klany" a "kliky" vliv na pracovišti?
 5. Jaká je ve Vaší společnosti úroveň a kvalita vedení lidí (tzv. vůdčí kultura)? Jaké kroky a opatření ji pomáhají přenášet do každodenní praxe?
 6. Jaký styl vedení lidí používáte v praxi Vy osobně, příp. Vaši vedoucí? Jste spíše "osamělým běžcem" nebo se cítíte být plnoprávnou a homogenní součástí skupiny, která určuje chod událostí a vývoj Vaší organizace či firmy?
 7. Jak se tvoří a projevuje Vaše otevřenost k problémům Vašich kolegů?
 8. Kteří z Vašich spolupracovníků jsou příp. byli ohroženi či postiženi tzv. mobbingem?
 9. Setkali jsme se již s problémem "mobbing"? Co tím bylo míněno a jakým způsobem jste se s tímto tématem vypořádali?
 10. Setkal/a jste se již někdy s formami chování či jednání, které je označováno jako "mobbing" - ať již přímo nebo nepřímo? Jak se tyto formy projevovaly? Jaké byly Vaše reakce?
Konkretizace

 1. Co učiníte pro to, aby byla zajištěna spokojenost Vašich spolupracovníků na pracovišti (ve Vaší organizaci) příp. aby se jejich spokojenost postupně zvyšovala?
 2. Jaký smysl vidí Vaši spolupracovníci ve své práci - v tom, co dělají? Jak k tomuto pohledu či názoru přispíváte Vy osobně, Vaši vedoucí včetně vedení Vaší společnosti?
 3. Co se u Vás dělá pro zlepšení komunikace a dorozumění mezi lidmi?
 4. Jaké jsou postoje Vašich spolupracovníků ve stresových situacích?
 5. Jakým způsobem můžete vstupovat do rozhodovacích procesů a určování pracovních postupů ve Vaší společnosti Vy a Vaši spolupracovníci?
 6. Jakým způsobem delegujete práci, jak při delegování postupují Vaši vedoucí? Jak pravomoci a odpovědnosti přenášíte na své spolupracovníky a jak to dělají Vaši vedoucí?
 7. Jak připravujete svoje spolupracovníky na nové příp. na zvláště obtížné a složité úkoly? Jak to dělají Vaši vedoucí?
 8. Existuje na vašem pracovišti možnost alespoň jednou odmítnout nějaký úkol? Co se pak stane? Mají tuto možnost také Vaši spolupracovníci?
 9. Co podniknete, když se na svém pracovišti setkáte s problémem mobbingu? Co asi podniknou Vaši spolupracovníci a vedoucí?
 10. Jak naložíte s informacemi o konfliktech svých spolupracovníků? Co uděláte, když se Vám Váš spolupracovník svěří s tím, že je obětí mobbingu?
 11. Na koho se můžete obrátit s problémem, když nechcete jít za svým vedoucím? Na koho se mohou obrátit Vaši podřízení (spolupracovníci)? Co uděláte, když zjistíte, že z Vás mají Vaši spolupracovníci strach?
 12. Existuje na Vašem pracovišti (v organizaci) možnost prověřit úroveň a kvalitu vedení lidí? Můžete v tomto směru vyjadřovat konstruktivní kritiku? Mohou tak činit Vaši podřízení (spolupracovníci)?
 13. Jak postupujete, když zjistíte, že se na Vašem pracovišti praktikují intriky, příp. když se Vás Vaši spolupracovníci snaží do těchto intrik zatáhnout?
 14. Jaké účinné metody by - podle Vašeho názoru - pomohly redukovat negativní stressové situace na Vašem pracovišti na minimum?
 15. Ve kterých momentech jste byl/a ve své práci obzvláště spokojen/a? Kdy jste byl/a spokojen/a se sebou jako s vedoucím? Jak na to reagovali Vaši podřízení (spolupracovníci)?


Z němčiny přeložil Pavel Beňo www.vztahy.org